Sacerdoti
Don Giampiero
DON GIAMPIERO
Direttore, Economo e Parroco
Don Erasmo
DON ERASMO
Vicario
Don Georges
DON GEORGES
Consigliere e Vicario parrocchiale